WZC Residentie Balade is een privaat initiatief, ze biedt plaats aan valide en semi-valide bejaarde bewoners ongeacht hun ideologische, filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging. WZC Residentie Balade richt zich zowel naar alleenstaande bejaarden als naar bejaarde koppels. 
 
We wensen in de eerste plaats goede hoteldiensten aan te bieden en dit samen met alle noodzakelijke zorgen en met een belangrijk accent op de activiteiten. 

Onze doelstelling is: aan onze bewoners een maximaal geïndividualiseerd verblijf aan te bieden. Iedere bewoner krijgt de ruimte om op basis van een eigen beslissingsrecht, zijn verblijf in ons huis naar eigen inzicht in te richten en te organiseren.
Ook familieleden krijgen onze volle aandacht. 

We verbeteren onze werking permanent en houden ons dienstenaanbod voortdurend actueel. Dit doen we door een innovatief beleid te voeren en door steeds te streven naar kwaliteit. We realiseren onze doelstellingen en opdrachten dan ook via samenwerking en overleg met relevante externen. 

We voeren een gezond financieel beleid en maken zo een verantwoorde hulp –en dienstverlening mogelijk. 

Naar onze medewerkers toe wensen we een werkomgeving te scheppen die hen in staat stelt zich professioneel te ontplooien.
Vrijwilligers, stagiairs en studenten kunnen op de nodige ondersteuning rekenen. 

Wij nemen onze maatschappelijke taak ter harte en stellen aan de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap alle noodzakelijke gegevens ter beschikking om aan te tonen dat voldaan wordt aan de verschillende van toepassing zijnde regelgevingen.